Lezersinfo

Flow lezersinfo

Nederland

Flow is een uitgave van SanomaMedia Netherlands B.V. en lid van hetNederlands Uitgeversverbond (groeppublieks- en opinietijdschriften),Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp,Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp.

✽ Losse verkoop/Distributie
Aldipress B.V. Utrecht, tel. 030-6660611. Adviesprijs per nummer €7,75. Buiten Benelux: stuur een mail naar business@flowmagazine.com.

✽ Leesportefeuille
Zonder schriftelijke toestemming vande uitgever is opname van Flow in een leesportefeuille niet toegestaan.

✽ Abonnementsprjizen
acceptgiro                  automatische incasso

kwartaal (3 nummers)          €28,34                       €25,67

1/2 jaar (4 nummers)           €36,21                        €33,54

1 jaar (8 nummers)               €65,63                       €62,96

Het abonnementsgeld wordt standaard per jaar vooruitbetaald. Een andere betaaltermijn of betaalwijze is mogelijk en indien gewenst aan te geven via onze klantenservice. Let op: de abonneeprijs kan per factuurperiode enkele nummers verschillen, omdat het aantal nummers dat per periode verschijnt kan afwijken.

✽ Abonnementen buiten Nederland
Kijk op Klantenservice.sanoma.nl.

✽ Prijzen en voorwaarden
Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdigebetaling worden herinneringskosten inrekening gebracht. Een abonnementgeldt voor de opgegeven periode enwordt nadien – behoudens opzegging– automatisch verlengd meteen periode van maximaal een jaar.Prijswijzigingen voorbehouden. Letop: de abonnementsprijs van Flowkan per factuurperiode verschillenomdat het aantal nummers dat perperiode verschijnt, kan afwijken. Ditgeldt alleen voor een vervolgtermijn en niet voor de eerste factuur.

✽ Nieuwe abonnementen
Bel 088-5500121 (ma t/m vrij 09.00-18.00 uur). Of ga naar abonnement.flowmagazine.nl.

✽ Klantenservice
Voor vragen over betalingen, wijzigingen,welkomstgeschenken, artikelenen passen. Telefoon: 088-5500121(ma t/m vrij 09.00-18.00). Internet:Klantenservice.sanoma.nl. Post: SanomaMedia Netherlands B.V., afdelingKlantenservice, Postbus 75, 2400AB Alphen aan den Rijn. Voor tijdigeverwerking dienen adreswijzigingenuiterlijk drie weken voor de verhuizingbij ons bekend te zijn.

✽ Beeindigen van het abonnement
Tegen het einde van de eerste abonnementstermijn kan door uiterlijk een maand voor verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe termijn op te zeggen via tel.nr. 088-5500121 (ma t/m vrij 09.00-18.00 uur). Na de eerste abonnementstermijnkan het abonnementmet inachtneming van een maandopzegtermijn worden beeindigd. Bij restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld kunnen €3,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

✽ Handelsartikelen

Voor alle premies/aanbiedingen/acties in Nederland geldt: zolang de voorraad strekt.

✽Leveringsvoorwaarden

Levering van tijdschriften en levering en verkoop van premies en handelsartikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden Abonnementen.

✽Voorwaarden welkomstgeschenken en artikelen

De voorwaarden omtrent welkomstgeschenken en artikelen staan op Klantenservice.sanoma.nl vermeld. Deze voorwaarden zijn ook schriftelijk op te vragen bij Sanoma Media Netherlands B.V., Postbus 1865, 2130 JG Hoofddorp.

✽ Bezorgvragen
Voor vragen m.b.t. de bezorging van edities van Flow bel 088-5500121 (ma t/m vrij 09.00-18.00 uur).

✽ Privacy
Sanoma Media Netherlands B.V.,de uitgever van Flow, legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sanoma Media Netherlands B.V., Capellalaan 65,2132 JL Hoofddorp. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Sanoma. U kunt dit beleid raadplegen op Sanoma.nl/policy.

✽ Nummers nabestellen
Kijk op Flowmagazine.nl en klik op Shop.

✽ Woon je in Belgie?
Losse verkoopprijs is € 7,75 per nummer.

✽ Distributie
Sanoma Media Belgium NV/SA, Stationsstraat55, 2800 Mechelen.

✽ Nabestellen verschenen nummers

Exemplaren nabestellen kan tot maximaal twee maanden na de verschijningsdatum. Nabestellingen worden uitsluitend besteld via de dagbladhandel. Plaats je nabestelling bij een dagbladhandelaar van je keuze, met vermelding van de titel, het aantal gewenste exemplaren, het editienummer en de verschijningsdatum. De dagbladhandelaar ontvangt je bestelling binnen zeven werkdagen (zolang de voorraad strekt). Je betaalt de dagbladhandelaar de reguliere verkoopprijs en €1 administratie- en verzendkosten per besteld exemplaar.

✽ Wet op privacy
Je gegevens worden opgenomen inhet adressenbestand van SanomaMedia Belgium NV/SA, Stationsstraat55, 2800 Mechelen, om je aanvraagte beantwoorden en om je informatieover onze producten toe te sturen. Ze worden ook opgenomen in het adressenbestand van WDM, Researchdreef65, 10170 Brussel, om je informatie over de producten van WDM toe te sturen. Indien je niet wiltdat je gegevens voor direct marketinggebruikt worden, contacteer Sanoma. Sanoma en WDM kunnen je gegevensaan derden (zoals commercielepartners) overmaken voor directmarketing, tenzij je je verzet. Je kuntje gegevens steeds raadplegen,verbeteren of laten schrappen in hetbestand van Sanoma en/of WDM.

✽ Abonnementen Belgie
Heb je vragen over een abonnementin Belgie, kijk dan voor de actueleaanbieding op www.magstore.be of bel 02-3092913 (ma t/m vrij 8.00-16.30 uur).

✽ Subscriptions outside of TheNetherlands
If you have any questions about a Flow subscription and live outside of The Netherlands, please check out our FAQ at Flowmagazine.com/contact. For more information about Flow Magazine go to Flowmagazine.com.

✽ Copyright
Flow heeft haar uiterste best gedaanom alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.Mocht u toch denken aanspraak tekunnen maken op auteursrechten,dan kunt u contact opnemen metredactie-flow@sanoma.com.

c 2014 Sanoma Media NetherlandsB.V. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van drukfouten uit.