Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Flow

A – Algemeen deel

1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:

i)                      alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot de Engelstalige editie van het tijdschrift Flow dat wordt uitgegeven door Sanoma Media Netherlands B.V. Capellalaan 65 te 2132 JL HOOFDDORP, Kamer van Koophandel nummer: 33.13.30.64 te Amsterdam BTW nummer: NL002706660B01, hierna ook te noemen “Sanoma”;

ii)                     Alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot de levering van de uitgave Flow Weekly in België;

iii)                    alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van losse Flow tijdschriften en artikelen;

die worden afgesloten via de website www.flowmagazine.nl of flowmagazine.com (hierna: de Website). De afhandeling van bestellingen via de Website vindt plaats door Today’s Logistics B.V., Tasveld 14, 3417 XS Montfoort.

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst met Sanoma, deze voorwaarden te accepteren.
1.3 Sanoma garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 Sanoma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.7 Deze leveringsvoorwaarden van Sanoma zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
Today’s Logistics BV
Tasveld 14
3417 XS Montfoort
Postbus 195
3417 ZK Montfoort

0348-478014 (lokaal tarief, openingstijden klantenservice: maandag t/m vrijdag van 9u-17u)

Of via E-mail formulier

2. Klachten 

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Sanoma via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. Sanoma zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Aansprakelijkheid

Sanoma is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan Sanoma is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Sanoma komt. Sanoma is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door klant van enig door Sanoma geleverd artikel, tenzij Sanoma aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Sanoma gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Sanoma, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Sanoma, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Sanoma. Klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Sanoma. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Sanoma is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Sanoma de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat klant aan Sanoma is verschuldigd. De abonnements- en/of productvoorwaarden, waaronder (abonnements)prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

4. Overige bepalingen

Op deze Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

B – Abonnementen

1. Nieuwe abonnementen

1.1 Een abonnement omvat (de levering van) een door Sanoma uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift.

1.2 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
1.3 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting.
1.4 Sanoma is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.5 Sanoma is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen van abonnementen.

2. Herroepingsrecht

2.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om het tijdschriftabonnement binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

2.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Today’s (zie contactgegevens hierboven onder 1.7) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. De abonnee kan hiertoe ook gebruik maken van het Modelformulier herroeping. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.

2.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Today’s Logistics BV, Postbus 195, 3417 ZK Montfoort.

De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee.

2.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het reeds betaalde abonnementsbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij Sanoma zich het recht voorbehoudt te wachten met terugbetaling tot het moment waarop Today’s de tijdschriften terug heeft ontvangen, dan wel bewijs van terugzending van de tijdschriften heeft ontvangen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Today’s over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch via 0348-478014 en schriftelijk.

3.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal Sanoma de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen kan telefonisch via 0348-478014 en schriftelijk.

3.3 De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan privacy.nl@sanoma.com. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.

3.4 Bij beëindiging van het abonnement stopt ook de nieuwsbrief. Ontvangst van alleen de e-mail nieuwsbrief kan in dat geval – op verzoek – wel worden voortgezet.

3.5 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Today’s worden opgevraagd via post, telefoon en via dit formulier. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement . De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het tijdschrift, en worden via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de servicepagina van het tijdschrift.
4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Sanoma gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.
4.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en verzendkosten.
4.5 Sanoma behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs en/of de verzendkosten gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Wijzigingen van de abonnementsprijs en/of de verzendkosten worden uiterlijk vier weken voordat deze van kracht worden, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van Sanoma vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met dit formulier.
5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via dit adreswijzigingformulier.

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Sanoma en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Sanoma haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;

iv) relevante aanbiedingen te doen van Sanoma; en

v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).

Sanoma respecteert de privacy van haar abonnees. Sanoma heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1527839.
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Sanoma.

C – Losse tijdschriften

  1. Bestellingen

1.1 Losse nummers van een tijdschrift zijn te bestellen via de daartoe op de Website getroffen voorzieningen (“Bestellingen”).
1.2 Indien Sanoma een bestelling aanvaardt, stuurt Sanoma de klant een bevestigingsbericht naar het door de klant op het bestelformulier opgegeven e-mailadres.
1.3 Sanoma heeft het recht om Bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
1.4 Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is uitgesloten voor losse tijdschriften.

  1. Prijzen

2.1 De prijzen en eventuele (verzend)kosten van de op de Website aangeboden tijdschriften en artikelen worden door Sanoma op de Website of via andere communicatie bekend gemaakt.
2.2 Tenzij anders op de Website aangegeven, kunnen eventuele kortingen of aanbiedingen niet met elkaar worden gecombineerd.
2.3 Alle door Sanoma gehanteerde prijzen en opgegeven kosten zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.
2.4 Sanoma behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedere actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de klant.

  1. Wijze van betaling

3.1 Het aankoopbedrag dient door middel van een van de op de Website aangeboden wijzen van betaling te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Bij niet-tijdige betaling, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het bedrag ook na aanmaning niet ontvangen is, is Sanoma gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4. Bezorging

4.1 De bezorging van de losse tijdschriften van Sanoma vindt in Nederland plaats via PostNL.  Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de consument daarover contact opnemen met via het e-mailadres flow@todaysco.nl of schriftelijk via |Today’s, Tasveld 12, 3417 XS Montfoort.
4.2 Het overschrijden van een leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van enige overeenkomst of enige andere actie jegens Sanoma, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sanoma of haar bedrijfsleiding.

5. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het bestellen van losse tijdschriften en artikelen met als doel om:

i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Sanoma en de klant;
ii) om een administratie bij te houden van alle klanten; en
iii) om relevante aanbiedingen te doen van Sanoma.
Sanoma respecteert de privacy van haar klanten. Sanoma heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1527839.
De consument erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de consument gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Sanoma.

6. Artikelen

6.1 Via de Website kunnen artikelen besteld worden. Indien de geleverde artikelen niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de consument de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Sanoma raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Sanoma het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
6.2 De consument heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de abonnee bij Sanoma heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De consument kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de klantenservice via flow@todaysco.nl. De consument heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door Sanoma aldus is terugontvangen.

6.3 De consument ontvangt altijd bericht na een bestelling. Artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de consument daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Sanoma de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Sanoma de bestelling aan.
6.4 Getracht wordt om de afbeeldingen van de artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Sanoma kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen
6.5 De aanbieding ten behoeve van een artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende artikel niet meer voorradig is, heeft de consument recht op een alternatief artikel dan wel restitutie van het aankoopbedrag, een en ander ter keuze van de klant.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 22 september2014. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.